Algemene voorwaarden Ameland Adventurerun

 

Artikel 1: Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Evenement: het door 4Ameland in enig jaar te organiseren hardloopevenement Ameland Adventurerun.
 • Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich op een door de Organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het Evenement.
 • Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de Deelnemer aan het Evenement.
 • Organisator: de rechtspersoon (in deze 4Ameland) waarmee de Deelnemer een Overeenkomst is aangegaan.

1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst.

Artikel 2: Deelname

2.1. Een Deelnemer van Ameland Adventurerun dient in het jaar waarin de onderstaande onderdeel van het Evenement wordt gehouden tenminste de aangegeven minimumleeftijd te hebben bereikt:

 • 42.2 km westrijd, 18 jaar 
 • 21,1 km wedstrijd, 15 jaar
 • 21,1 km recreatief, 15 jaar
 • 10 km, 13 jaar
 • 5 km, 10 jaar
 • 2 km Kidsrun, 8 jaar
 • 1 km Kidsrun, 3 jaar

2.2. De Deelnemer dient zich tijdens het evenement te houden aan de geldende reglementen van de Atletiekunie.

2.3. De Deelnemer mag aan het Evenement slechts deelnemen, indien hij het daartoe strekkende inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld, indien het inschrijfgeld uiterlijk twee weken voor datum van het Evenement volledig is voldaan en indien de Deelnemer akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden.

2.4. Doorverkoop of overdracht van het startbewijs van het Evenement is alleen toegestaan voor Deelnemer indien de organisatie hiervan schriftelijk op de hoogte is gesteld en de gegevens van de nieuwe deelnemer voor 31 oktober bij de organisatie zijn doorgegeven.

2.5. Annulering is niet mogelijk, het startnummer kan kostenloos worden omgezet op  een andere naam tot 31 oktober, na die tijd alleen ter plaatse kosten hiervoor € 10,00 a contant.

2.6. De Organisator kan op grond van bijzondere omstandigheden en/of in geval van overmacht besluiten de vermelde data en tijden van het Evenement te wijzigen, dan wel het Evenement geen doorgang te laten vinden. In dit geval zal geen restitutie van inschrijfgelden en extra bestellingen aan Deelnemer plaatsvinden. De Deelnemer houdt wel recht op eventueel bestelde shirts; deze zullen per post worden toegezonden.

2.7. De Organisator is niet aansprakelijk voor door de Deelnemer gemaakte kosten wanneer het Evenement ten gevolge van overmacht afgelast moet worden.

2.8. Indien het Evenement niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen van de Deelnemer, is de Deelnemer verplicht daarvan direct ter plaatse mededeling te doen aan de Organisator. Indien de klacht ter plaatse niet naar tevredenheid is opgelost kan de Deelnemer dit, uiterlijk binnen 14 dagen na afloop van het Evenement, schriftelijk en gemotiveerd kenbaar maken aan de Organisator.

Artikel 3: Aansprakelijkheid

3.1. Deelname geschiedt voor eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.

3.2. Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de Organisator voor schade van de Deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de Organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Organisator ter zake van die schade uitkeert.

3.3. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het Evenement.

3.4. De Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op het Evenement. De Organisator adviseert de Deelnemer uitdrukkelijk en dringend zich in verband met de deelname aan het Evenement sportmedisch te laten keuren.

3.5. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan een Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.

3.6. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van zijn deelname aan het Evenement, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld.

Artikel 4: Portretrecht

Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de Organisator voor openbaarmaking van, tijdens of rond het Evenement gemaakte foto’s, video’s en ander beeldmateriaal en dergelijke, waarop de Deelnemer zichtbaar is voor communicatiedoeleinden van de Organisator (inclusief commerciële uitingen).

Artikel 5: Persoonsgegevens

De door een Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator opgenomen in een bestand. Door deelname aan een Evenement verleent een Deelnemer toestemming aan de Organisator tot gebruik van de persoonsgegeven voor het verzenden van informatie aan de Deelnemer en (mits hiervoor op het inschrijfformulier door de Deelnemer toestemming is gegeven) voor het verstrekken van de persoonsgegevens aan derden ten behoeve van het verzenden van informatie aan de Deelnemer.

Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisator tot openbaarmaking van zijn naam en wedstrijdresultaten, bijvoorbeeld door middel van publicatie in dagbladen en via internet.

Lees de Privacy Statement voor meer informatie.

Terms and conditions individual and teams Adventurerun

 

Article 1: Definitions

1.1. In these general terms and conditions the following definitions apply:

 • Event: the running event Ameland Adventurerun organized by Sporteiland in any year.
 • Participant: the natural person who has registered for participation in the Event in a manner permitted by the Organizer.
 • Agreement: the agreement for participation of the Participant in the Event.
 • Organizer: the legal entity (in this Sporteiland) with which the Participant has entered into an Agreement.

1.2. These general conditions apply to each Agreement.

Article 2: Participation

2.1. A Participant of Ameland Adventurerun must have reached at least the specified minimum age in the year in which the following part of the Event is held:

 • 21.1 km race, 15 years
 • 21.1 km recreational, 15 years
 • 10 km, 10 years
 • 5 km, 8 years
 • 2 km Kids Run, 8 years
 • 1 km Kids Run, 3 years

2.2. The Participant must comply during the event with the applicable regulations of the Atletiekunie.

2.3. The Participant may only participate in the Event if he has fully and truthfully completed the registration form to that effect, if the registration fee has been paid in full no later than two weeks before the date of the Event and if the Participant has agreed to the general terms and conditions.

2.4. Reselling or transfer of the starting ticket of the Event is only allowed for Participant if the organization has been informed of this in writing and the details of the new participant have been submitted to the organization before December 8th.

2.5. Only in the event of a written cancellation before 1 October 2023 can a refund of registration fees and additional orders be made to the Participant under the Agreement. In case of a refund € 7.50 administration costs will be withheld from the Participant on the registration fees and additional orders already paid. Changes to personal details can be made until December 7, 2023. No money will be refunded in the event of a change.

2.6. The Organizer may decide at a late date that the Event will not take place due to force majeure. In case of cancellation due to force majeure, no new date will be determined; the next edition will take place a year later. In this case no refund of registration fees and additional orders will be made to the Participant. The Participant is entitled to any ordered shirts; these will be sent by post.

2.7. The Organizer is not liable for costs incurred by the Participant when the Event has to be canceled due to force majeure.

2.8. If the Event does not proceed in accordance with the expectations of the Participant, the Participant is obliged to inform the Organizer immediately on the spot. If the complaint is not resolved satisfactorily on the spot, the Participant can inform the Organizer of this in writing and with reasons, at the latest within 14 days of the end of the Event.

Article 3: Liability

3.1. Participation is at your own risk. The Organizer is not liable for any damage, however named, that the Participant may suffer as a result of the participation, unless this damage is the direct result of intent or gross negligence attributable to the Organizer. This exclusion of liability also applies to serious damages such as all possible types of damage as a result of injury or death.

3.2. If, in spite of the provisions in the first paragraph of this article, liability of the Organizer for damage of the Participant has to be assumed, the obligation of the Organizer to reimburse this damage will be limited to a maximum of the amount that the insurer of the Organizer pays out in respect of that damage.

3.3. The Participant must be adequately insured against the risk of damage that he or a surviving relative might suffer as a result of his death, injury or illness caused by his participation in the Event.

3.4. The Participant declares to be aware of the fact that participation requires good health in both a physical and physical sense, and declares that he meets this requirement and that he has prepared himself adequately for the Event through training and otherwise. The Organizer expressly advises the Participant to have a sports medical examination in connection with the participation in the Event.

3.5. The Participant indemnifies the Organizer against liability for damage that third parties may suffer as a result of actions or omissions attributable to a Participant in relation to the Event. The Participant must be adequately insured against the risk of liability for the said damage.

3.6. The Participant indemnifies the Organizer against liability for damage that the Participant may suffer as a result of his participation in the Event, unless this damage is the direct result of intent or gross negligence attributable to the Organizer.

Article 4: Portrait Right

Participant grants prior permission to the Organizer for the disclosure of photos, videos and other visual material and the like made during, or around the Event, on which the Participant is visible for communication purposes of the Organizer (including commercial statements).

Article 5: Personal data

The personal data provided by a Participant are recorded by the Organizer in a file. By participating in an Event, a Participant grants permission to the Organizer to use the personal data for the transmission of information to the Participant and (if the Participant has given permission for this on the registration form) for providing the personal data to third parties for the purpose of sending information to the Participant.

By entering into the Agreement, the Participant grants permission to the Organizer to publish his name and competition results, for example by means of publication in newspapers and via the internet.

Read the Privacy Statement for more information.