Informatie over doorgang Ameland Adventurerun 2020

27 mei 2020Nieuws, Persberichten

Velp 15 november

Wij gaan zoals medio juli aangekondigd, alle inschrijvingen annuleren en het inschrijfgeld inclusief minus € 5,00 bank- en administratiekosten aan alle deelnemers retourneren op het rekeningnummer dat bij de aanmelding is gebruikt.
Als je bij de inschrijving ook een shirt besteld hebt dan wordt dit ook terugbetaald.
De eventuele bijdrage voor het goede doel (War Child) gaan wij overmaken naar de betreffende organisatie.
In de week van 15 november (week 47) wordt het inschrijfgeld overgemaakt.

Wij hebben de wens dat jij op 12 december aanstaande in goede vorm en gezondheid je voorbereidingen op de Ameland Adventurerun 2020 kan afsluiten met een mooie hardloopbelevenis in je eigen omgeving met of zonder loopmaatje(s). Maak er een fijne sportdag van!

Wij zien er naar uit om jou, indien alles goed verloopt, volgend jaar in goede gezondheid weer te kunnen ontmoeten tijdens 17e Ameland Adventurerun. Het evenement is gepland op zaterdag 18 december 2021. De inschrijving voor de Ameland Adventurerun 2021 zal op zondag 18 april 2021 worden geopend.

Sportieve groet,
Organisatie Ameland Adventurerun
Sporteiland

Velp, 2 november 2020

Ameland Adventurerun 2020 is afgelast

De overheid heeft op 13 oktober besloten om alle evenementen te verbieden als één van de maatregelen om de COVID-19 pandemie in Nederland onder controle te krijgen. Dit verbod geldt nog steeds en gezien de huidige situatie rondom Covid-19 is de verwachting dat dit verbod op korte termijn niet opgeheven zal worden.

Helaas betekent deze ontwikkeling dat de Ameland Adventurerun 2020 op 12 december geen doorgang kan vinden. Wij hebben er alles aan gedaan om de mogelijkheid zolang mogelijk open te houden om te kunnen hardlopen op Ameland. Langer uitstellen van deze moeilijke beslissing is om organisatorische redenen helaas niet meer mogelijk.

Alle deelnemers die staan ingeschreven ontvangen op vrijdag 6 november via het opgegeven mailadres een persoonlijke mail over de afhandeling van de inschrijving.

Wij willen alle deelnemers, vrijwilligers, partners, sponsors en belangstellenden hartelijk danken voor de ondersteuning en hulp in de voorbereiding van de Ameland Adventurerun 2020 en hopen iedereen volgend jaar op zaterdag 18 december 2021 weer in goede gezondheid te kunnen ontmoeten op Ameland voor de 17e Adventurerun.

Indien er, door veranderende omstandigheden en/ of aanpassing van maatregelen, op 12 december en/ of begin 2021 toch (georganiseerd) gelopen kan worden op Ameland, dan zullen wij dit via de website en sociale media publiceren onder de naam “Alternatief Adventurerun Ameland 2020”. Het mogelijke alternatieve programma staat los van de reguliere Ameland Adventurerun.

Sportieve groet,

Organisatie Ameland Adventurerun
Sporteiland

Velp 6 oktober 2020

Door de nieuwe maatregelen en de daaraan gekoppelde noodverordening heeft de gemeente en de veiligheidsregio meer tijd nodig om de vergunningaanvraag te toetsen. Wij stellen daarom de beslissing over het wel of niet doorgaan van de Ameland Adventurerun 2020, eventueel in afgeslankte vorm, uit tot 1 november.
Indien er tussentijds nieuwe ontwikkelingen zijn zullen wij dit op deze pagina delen.

Velp 30 september 2020

We wachten op een reactie van veiligheidsregio en gemeente naar aanleiding van de ingediende plannen, protocollen en het overleg dat is gevoerd voor het verkrijgen van de vergunning voor de Ameland Adventurerun. Mede door de ontwikkelingen deze week en de extra maatregelen rondom COVID-19 zal dit helaas nog een aantal dagen in beslag nemen. Wij hopen aan het einde van deze week met meer informatie te komen rondom de doorgang op 12 december van de Adventurerun. Wij doen er alles aan om een veilige hardloopevenement mogelijk te maken.

Velp 23 juli 2020

We mogen weer organiseren!
Het landelijk evenementenverbod is opgeheven. Met de aanwijzingen vanuit het Protocol loopevenementen (PDF) van de Atletiek Unie gaan we de Ameland Adventureun 2020 organiseren op 12 december aanstaande op Ameland.

Om het evenement verantwoord en coronaproof te kunnen organiseren zal de organisatie in de komende periode verder overleggen met gemeente en veiligheidsregio. Het streven is om vanuit de bestaande mogelijkheden het avontuurlijke hardloopevenement tussen Wad en Noordzee zoveel mogelijk de beleving te geven van de afgelopen jaren. Helaas zullen we door de maatregelen en geldende beperkingen aanpassingen moeten doen.

Hieronder volgen de belangrijkste aanpassingen:

 • Aangepaste locatie van de start van de 5 km, 10 km en 21 km.
 • Aangepaste starttijden en startgroepindeling op basis van verwachte eindtijd (info volgt).
 • Beperkt gebruik van de Sporthal, geen centrale omkleed- en/of douchelocatie.
 • Deelnamelimiet is dit jaar gesteld op 4000 aanmeldingen (alle afstanden).
 • Deelnemers ontvangen vooraf een protocol met veiligheid en hygiëneregels.
 • Publiek en supporters worden bij start en finish niet toegelaten.
 • De verzorging zal onderweg en na de finish in beperkte vorm worden aangeboden.
 • Huldigingen zullen in aangepaste vorm plaatsvinden.
 • Geen finishfeest  en andere festiviteiten op het Kerkplein.

In de komende periode zullen we de details weergeven over de precieze invulling en de benodigde aanpassingen van het programma. We streven ernaar om zo veel mogelijk de sportbeleving van de afgelopen jaren te kunnen bieden tijdens het evenement op 12 december op Ameland. Natuurlijk blijven we de berichtgeving en eventuele veranderingen m.b.t. het coronavirus volgen en zijn de op dat moment geldende richtlijnen bepalend voor de definitieve invulling. Mocht de situatie mbt coronavirus toch weer veranderen met eventuele afgelasting tot gevolg dan hanteren wij aangepaste algemene voorwaarden.

Bij afgelasting vanwege COVID-19 pandemie krijgen alle deelnemers het betaalde inschrijfgeld minus € 5,00 bank- en administratiekosten retour

Schrijf je nu in voor de Adventurerun 2020


Velp, 28 mei 2020

Voor ons als evenementenorganisatie is het een onzekere tijd m.b.t. de vooruitzichten over het al dan niet door kunnen gaan van evenementen medio 2020. Natuurlijk staat de gezondheid van de deelnemers voorop en zijn wij afhankelijk van landelijke bepalingen en het verkrijgen van toestemming (vergunning) van de gemeente.

Wij gaan daarbij uit van een positief scenario dat vanaf de zomer de beperkende maatregelen rondom de corona crisis zullen worden afgebouwd en dat er in december weer buitenevenementen kunnen plaatsvinden. De Ameland Adventurerun zal dan zoals gepland door kunnen gaan volgens het huidige programma. Maar natuurlijk kunnen wij hierover op dit moment geen enkele garantie geven.

In dit licht gaan wij dan ook door met de voorbereidingen voor het evenement en is de inschrijving voor deelnemers geopend.

Wij nemen uiterlijk op 1 oktober de beslissing of het evenement, met de op dat moment gehanteerde maatregelen en vooruitzichten, door kan gaan. Is er medio september nog steeds veel onzekerheid en zijn er nog beperkende maatregelen en/of geen positieve ontwikkelingen over de maanden daarna dan zullen wij besluiten om het evenement af te gelasten of te verplaatsen naar een datum waarop doorgang mogelijk is. Wij hebben de minimale tijd vanaf 1 oktober heel hard nodig om alle organisatorische zaken rondom het evenement voor elkaar te krijgen om zodoende de deelnemers een volwaardig Adventurerun te bieden.

Heb jij je al aangemeld of ben je nog van plan je in te schrijven dan is dit volgens de geldende algemene voorwaarden zoals deze vanaf de opening van de inschrijving op 12 april 2020 op de website zijn gepubliceerd. Bij annulering voor 1 oktober kan je het inschrijfgeld minus € 7,50 administratiekosten retour krijgen.

Je kan ook afwachten hoe de beperkingen en algemene richtlijnen m.b.t. de corona crisis zich ontwikkelen en bij meer positieve berichten aanmelden voor het evenement of wachten tot na 1 oktober met inschrijven.

Vanuit de organisatie zullen wij bij belangrijke wijzigingen ook berichten verspreiden via de website, pers en sociale media.

Wij kunnen op dit moment nog geen verdere toezeggingen doen over eventuele tegemoetkomingen bij afgelasting en/of verplaatsing van het evenement naar een latere datum maar denken hier in de huidige situatie natuurlijk wel over na.

Voor nu: Blijf gezond en denk om elkaar zodat we zo snel mogelijk weer vooruit kunnen kijken naar mooie sportbeleving.

Sportieve groet,
Organisatie Ameland Adventurerun – Sporteiland
info@adventurerun.nl

Velp 2 November 2020

Ameland Adventurerun 2020 has been cancelled

The dutch government decided on October 13 to ban all events as one of the measures to get the COVID-19 pandemic in the Netherlands under control. This prohibition still applies and given the current situation around Covid-19 in the Netherlands, it is expected that this prohibition will not be lifted in the short term. Unfortunately, this development means that the Ameland Adventurerun 2020 cannot take place on December 12. We have done everything we can to keep the opportunity to run on Ameland open for as long as possible. Unfortunately, postponing this difficult decision is no longer possible for organizational reasons.

All participants who are registered will receive a personal email about the registration process on Friday, November 6 via the email address provided.

We would like to thank all participants, volunteers, partners, sponsors and interested parties for their support and help in the preparation of the Ameland Adventurerun 2020 and hope to meet everyone in good health again on Ameland next year on Saturday December 18, 2021 for the 17th Adventurerun .

If, due to changing circumstances and / or adjustment of measures, a running event can be held on Ameland on 12 December and / or early 2021, we will publish this via the website and social media under the name “Alternatief Adventurerun Ameland 2020” . The possible alternative program is separate from the regular Ameland Adventurerun.

Sporty regards,

Organization Ameland Adventurerun
Sporteiland

Velp, 23 July 2020

We can organize again!
The national ban on events has been lifted. With the directions from the Protocol loopevenementen (PDF) van de Atletiek Unie, we are going to organise the Ameland Adventureun 2020 on 12 December on Ameland.

In order to be able to organise the event in a responsible and covid 19 proof manner, the organisation will further consult with the municipality and the safety region in the coming period. The aim is to use the existing options to give the adventurous running event between the Waddensea and the North Sea as much as possible the experience of recent years. Unfortunately, we will have to make adjustments due to the measures and applicable restrictions.

The main changes are as follows:

 • Changed location of the start of the 5 km, 10 km and 21 km.
 • Adjusted start times and start group division based on expected end time (more information to follow).
 • Limited use of the Sports Hall, no central changing and / or shower location.
 • Participation limit this year is set at 4000 registrations (all distances).
 • Participants receive a protocol with safety and hygiene rules in advance.
 • Audience and supporters are not allowed at the start and finish locations.
 • The care will be offered in limited form on the way and after the finish.
 • Celebrations will take place in an adapted form.
 • No finish party and other festivities on the Kerkplein.

In the coming period, we will provide details about the exact details and the necessary adjustments to the program. We strive to offer the sports experience of recent years as much as possible during the event on December 12 on Ameland.

Of course, we will continue to follow the reports and any changes regarding covid-19 and the guidelines applicable at that time, will determine the definitive interpretation. If the situation regarding covid-19 changes again with possible cancellation as a result, we will apply modified general terms and conditions.

In case of cancellation due to COVID-19 pandemic, all participants will receive the paid registration fee minus € 5.00 bank and administration costs.

Register now for the Adventurerun 2020


Velp, 28 May, 2020

For us as an event organization, it is an uncertain time regarding the prospects of whether or not events can take place in mid-2020. Of course, the health of the participants is paramount and we are dependent on national provisions and obtaining permission (permit) from the Township.

We assume a positive scenario that the restrictive measures around the corona crisis will be phased out from the summer and that outdoor events can take place again in December. The Ameland Adventure Run will then continue as planned according to the current program. But of course we cannot give any guarantees about this at the moment.

In this light, we are therefore continuing to prepare for the event and registration for participants has been opened.

We will make a decision by 1 October whether the event, with the measures and prospects used at that time, can continue. If there is still a lot of uncertainty in mid-September and if there are still restrictive measures and / or no positive developments in the months thereafter, we will decide to cancel the event or move it to a date where passage is possible. We very much need the minimum time from October 1 to get all the organizational matters surrounding the event done in order to offer the participants a full Adventure Run.

If you have already registered or are still planning to register, this is in accordance with the applicable general terms and conditions as published on the website as of the opening of registration on April 12, 2020. If you cancel before October 1, you can get the registration fee minus € 7.50 administration fee.

You can also wait and see how the restrictions and general guidelines regarding the corona crisis develop and register with more positive messages for the event or wait until after 1 October to register.

From the organization, we will also distribute messages via the website, press and social media in the event of important changes.

We cannot make any further promises at this time about any compensation in the event of cancellation and / or relocation of the event to a later date, but we are of course considering this in the current situation.

For now: Stay healthy and think about each other so that we can look forward to beautiful sports experiences as soon as possible.

Sporting regards,


Velp, 28 May 2020

For us as an event organization, it is an uncertain time regarding the prospects of whether or not events can take place in mid-2020. Of course, the health of the participants is paramount and we are dependent on national provisions and obtaining permission (permit) from the Township.

We assume a positive scenario that the restrictive measures around the corona crisis will be phased out during the summer and outdoor events can take place again in December. The Ameland Adventurerun will then continue as planned according to the current program. But of course we cannot give any guarantees about this at the moment. Therefor we are continuing to prepare for the event and registration for participants has been opened.

We will make a decision no later than 1 October whether the event, with the measures and prospects applied at that time, can continue. If there is still a lot of uncertainty in mid-September and if there are still restrictive measures and / or no positive developments in the months thereafter, we will decide to cancel the event or move it to a later date. We need the minimum time from October 1 very much to get all the organisational matters surrounding the event done in order to offer the participants a full Adventurerun.

If you have already registered or are still planning to register, this will be in accordance with the general terms and conditions as published on the website as of the opening of the registration on 12 April 2020. If you cancel before October 1, you can get a refund of the registration fee minus an administration fee of € 7.50.

You can also wait and see how the restrictions and general guidelines regarding the corona crisis develop and register for more positive messages for the event or wait until after October 1 to register.

From the organization, we will also distribute messages via the website, press and social media in the event of important changes.

We cannot make any further promises at this time about any compensation in the event of cancellation and / or relocation of the event to a later date, but we are of course considering this in the current situation.

For now: Stay healthy and think about each other so that we can look forward to beautiful sports experiences as soon as possible.

Sporting regards,
Organization Ameland Adventurerun – Sporteiland
info@adventurerun.nl