Informatie over doorgang Ameland Adventurerun 2020

27 mei 2020Nieuws, Persberichten

Velp, 28 mei 2020

Voor ons als evenementenorganisatie is het een onzekere tijd m.b.t. de vooruitzichten over het al dan niet door kunnen gaan van evenementen medio 2020. Natuurlijk staat de gezondheid van de deelnemers voorop en zijn wij afhankelijk van landelijke bepalingen en het verkrijgen van toestemming (vergunning) van de gemeente.

Wij gaan daarbij uit van een positief scenario dat vanaf de zomer de beperkende maatregelen rondom de corona crisis zullen worden afgebouwd en dat er in december weer buitenevenementen kunnen plaatsvinden. De Ameland Adventurerun zal dan zoals gepland door kunnen gaan volgens het huidige programma. Maar natuurlijk kunnen wij hierover op dit moment geen enkele garantie geven.

In dit licht gaan wij dan ook door met de voorbereidingen voor het evenement en is de inschrijving voor deelnemers geopend.

Wij nemen uiterlijk op 1 oktober de beslissing of het evenement, met de op dat moment gehanteerde maatregelen en vooruitzichten, door kan gaan. Is er medio september nog steeds veel onzekerheid en zijn er nog beperkende maatregelen en/of geen positieve ontwikkelingen over de maanden daarna dan zullen wij besluiten om het evenement af te gelasten of te verplaatsen naar een datum waarop doorgang mogelijk is. Wij hebben de minimale tijd vanaf 1 oktober heel hard nodig om alle organisatorische zaken rondom het evenement voor elkaar te krijgen om zodoende de deelnemers een volwaardig Adventurerun te bieden.

Heb jij je al aangemeld of ben je nog van plan je in te schrijven dan is dit volgens de geldende algemene voorwaarden zoals deze vanaf de opening van de inschrijving op 12 april 2020 op de website zijn gepubliceerd. Bij annulering voor 1 oktober kan je het inschrijfgeld minus € 7,50 administratiekosten retour krijgen.

Je kan ook afwachten hoe de beperkingen en algemene richtlijnen m.b.t. de corona crisis zich ontwikkelen en bij meer positieve berichten aanmelden voor het evenement of wachten tot na 1 oktober met inschrijven.

Vanuit de organisatie zullen wij bij belangrijke wijzigingen ook berichten verspreiden via de website, pers en sociale media.

Wij kunnen op dit moment nog geen verdere toezeggingen doen over eventuele tegemoetkomingen bij afgelasting en/of verplaatsing van het evenement naar een latere datum maar denken hier in de huidige situatie natuurlijk wel over na.

Voor nu: Blijf gezond en denk om elkaar zodat we zo snel mogelijk weer vooruit kunnen kijken naar mooie sportbeleving.

Sportieve groet,
Organisatie Ameland Adventurerun – Sporteiland
info@adventurerun.nl

Velp, 28 May 2020

For us as an event organization, it is an uncertain time regarding the prospects of whether or not events can take place in mid-2020. Of course, the health of the participants is paramount and we are dependent on national provisions and obtaining permission (permit) from the Township.

We assume a positive scenario that the restrictive measures around the corona crisis will be phased out during the summer and outdoor events can take place again in December. The Ameland Adventurerun will then continue as planned according to the current program. But of course we cannot give any guarantees about this at the moment. Therefor we are continuing to prepare for the event and registration for participants has been opened.

We will make a decision no later than 1 October whether the event, with the measures and prospects applied at that time, can continue. If there is still a lot of uncertainty in mid-September and if there are still restrictive measures and / or no positive developments in the months thereafter, we will decide to cancel the event or move it to a later date. We need the minimum time from October 1 very much to get all the organisational matters surrounding the event done in order to offer the participants a full Adventurerun.

If you have already registered or are still planning to register, this will be in accordance with the general terms and conditions as published on the website as of the opening of the registration on 12 April 2020. If you cancel before October 1, you can get a refund of the registration fee minus an administration fee of € 7.50.

You can also wait and see how the restrictions and general guidelines regarding the corona crisis develop and register for more positive messages for the event or wait until after October 1 to register.

From the organization, we will also distribute messages via the website, press and social media in the event of important changes.

We cannot make any further promises at this time about any compensation in the event of cancellation and / or relocation of the event to a later date, but we are of course considering this in the current situation.

For now: Stay healthy and think about each other so that we can look forward to beautiful sports experiences as soon as possible.

Sporting regards,
Organization Ameland Adventurerun – Sporteiland
info@adventurerun.nl