Informatie over doorgang Ameland Adventurerun 2021

10 november 2021Nieuws, Persberichten

Velp 8 december 2021

De Ameland Adventurerun mag doorgaan!

Wij hebben vanochtend van de gemeente Ameland vernomen dat voor de Ameland Adventurerun 2021 op 18 december vergunning wordt verleend .

Lees het bericht van de gemeente via: https://www.ameland.nl/ameland-actueel/nieuws_42176/item/doorgang-evenementen_57433.html

Wij zijn dankbaar met de transparante procedure en de heldere afwegingen die zijn gemaakt bij het nemen van het besluit.

Wij verheugen ons erop om op 18 december mooie sportbeleving te kunnen bieden aan de deelnemers die op Ameland zullen zijn. Wij wensen iedereen veel plezier en succes bij het hardlopen over het uitdagende parcours door de prachtige natuur van het Waddeneiland

Wij zullen de deelnemers in  de loop van de week berichten over de precieze invulling van de opzet van de Adventurerun 2021 en het programma voor, tijdens en na de run.

Velp 3 december 2021

Wij hadden gehoopt na het indienen van onze plannen op zondag 28 november bij de gemeente Ameland n.a.v. de afgekondigde coronamaatregelen van 26 november, om deze week uitsluitsel te krijgen over de doorgang van de Ameland Adventurerun op 18 december. Wij hebben afgelopen week een aantal malen contact gehad met de gemeente en hadden deze week gerekend op een inhoudelijke beoordeling van ons plan. Helaas kregen wij vanmiddag de mededeling dat de Burgemeester meer tijd nodig heeft voor het nemen van een goed besluit. Wij krijgen op woensdag 8 december te horen of de Adventurerun met de aangekondigde plannen zoals weergegeven in het bericht van 30 november, door kan gaan.

Ondanks deze aanhoudende onzekerheid gaan wij door met de voorbereidingen. Gezien alle inspanningen die wij al hebben gedaan en het gegeven dat evenementen zijn toegestaan hebben wij de hoop op een positief besluit van de burgemeester van Ameland.

 • De deelnamepakketten worden verstuurd op woensdag 8 december zodat deze uiterlijk op zaterdag 11 december bij de opgegeven adressen van deelnemers worden bezorgd.
 • Wij hanteren t.a.v. annuleringen de algemene voorwaarden zoals weergegeven op de website.
 • Alle deelnemers worden zo snel mogelijk geïnformeerd na het besluit op woensdag 8 december.
 • De inschrijving is gesloten. Na-inschrijven is niet meer mogelijk.

Velp 30 november 2021

Ons uitgangspunt is dat wij, waar  mogelijk, mooie sportbeleving willen bieden aan mensen op Sporteiland Ameland. Buiten in de natuur hardlopen en genieten van een uitdagend parcours is de inzet van het doorgaan met de voorbereidingen van de Ameland Adventurerun van 18 december. Wij moeten hierbij rekening houden met de huidige coronamaatregelen en hebben daarom afgelopen weekeinde een plan ingediend bij de gemeente/veiligheidsregio.

Wij wachten nu op goedkeuring van dit plan waarbij wij in het kort de belangrijkste punten hieronder weergeven

 • Aangepaste locatie van de start en finish van de Kidsrun, 5 km, 10 km en 21 km.
 • Deelnemers van 13 jaar en ouder dienen in het bezit te zijn van een coronatoegangsbewijs.
 • Publiek en supporters worden bij start en finish niet toegelaten.
 • Op nog aan te geven locaties op Ameland kan op vrijdag 17 en zaterdag 18 december op vertoon van het startnummers na tonen via CoronaCheck door deelnemers een polsbandje worden opgehaald. Deze geeft toegang tot start- en finishlocatie
 • Vanuit de overheid wordt iedereen de mogelijkheid geboden om één van de onderstaande coronabewijzen te gebruiken:
 1. een vaccinatiebewijs; of
 2. een herstelbewijs; of
 3. een negatieve testuitslag via testen voor toegang.
 • De starttijden worden aangepast en er is een startgroepindeling (ca 200 deelnemers) gemaakt op basis van de verwachte eindtijd. Hiermee wordt gezorgd voor een goede spreiding van mensen voor, tijdens en na de run.
 • Starttijd en startgroep wordt op een sticker op het startnummer aangegeven.
 • Beperkte toegang van de Sporthal door de 1,5 mater afstandsregel.

Alle gedetailleerde informatie zal z.s.m. worden gedeeld na de goedkeuring door de Gemeente Ameland.

Velp 28 november 2021

We hopen op 30 november een nieuwe update te kunnen geven naar aanleiding van het laatste persmoment over de coronamaatregelen van 26 november. Evenementen zijn toegestaan tot 17:00 uur. We onderzoeken de consequenties van de huidige maatregelen voor de organisatie en uitvoering van de run. We hebben intern en extern (gemeente) overleg nodig voor we verder iets kunne mededelen. We gaan dus door met de voorbereidingen en starten bijvoorbeeld morgen met het inpakken van alle deelnamepakketten.

Velp 25 november 2021

De inschrijving is tijdelijk gesloten. Wij wachten de berichten vanuit de rijksoverheid van 26 november af over eventuele nieuwe maatregelen en de consequenties m.b.t. de doorgang van de Ameland Adventurerun. De inschrijving zal eventueel vanaf maandag 29 november weer mogelijk zijn.

Velp 24 november 2021

In overleg met gemeente zijn op dit moment de volgende aanpassingen noodzakelijk voor mogelijke doorgang van de Adventurerun:

 • Deelnemers dienen in bezit te zijn van coronatoegangsbewijs
 • Start en Finish buiten het dorp en vrij van publiek (geen toegang)
 • Geen festiviteiten bijv. huldigingen in het dorp die er voor zorgen dat mensen bij elkaar komen.

Velp 22 november 2021

Bij een zogenaamd open evenement of een doorstroomevenement is vanaf 13 november een coronatoegangsbewijs nodig. Ook voor de Ameland Adventurerun is dit van toepassing. Wij zullen binnenkort communiceren hoe dit toegangsbewijs voorafgaand aan de Adventurerun gecontroleerd gaat worden indien deze maatregel van toepassing blijft.

Onderstaande protocollen en coronaregels zijn richting gevend voor organisatie en uitvoering van de Ameland Adventurerun:

Velp 12 november 2021

Vanaf 13 november gelden nieuwe coronamaatregelen. (Sport) Evenementen zijn toegestaan.  We gaan zo spoedig mogelijk overleggen met de gemeente Ameland welke invloed de maatregelen hebben op de organisatie en uitvoering van de Ameland Adventurerun op 18 december. Zodra dit duidelijk is zullen we de consequenties van de maatregelen voor alle betrokkenen communiceren.

De algemene informatie met actuele coronamaatregelen is te lezen op de website van de rijksoverheid:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/kort-overzicht-coronamaatregelen

Velp 10 november 2021

De overheid heeft op 2 november besloten om nieuwe maatregelen af te kondigen om de COVID-19 pandemie in Nederland onder controle te krijgen. Deze maatregelen hebben op dit moment geen directe invloed op de doorgang van (sport)evenementen in het algemeen en de Ameland Adventurerun op 18 december in het bijzonder. Wel zullen de huidige maatregelen invloed hebben op de organisatie, uitvoering en verloop van het evenement.
Wij wachten net als iedereen met spanning de persconferentie van de regering van vrijdag 12 november af met de aankondiging van eventuele nieuwe maatregelen. Zolang er geen verbod is op de organisatie van buitensport evenementen gaan wij door met alle voorbereidingen. Wij zullen de organisatie en uitvoering eventueel aanpassen indien maatregelen hier om vragen. Deze aanpassingen zullen wij dan zsm communiceren met de deelnemers. Hoe de organisatie er uit gaat zien en wat de consequenties zijn voor deelnemers en toeschouwers is nog niet precies te zeggen en zal de komende weken duidelijk worden in het overleg met de gemeente Ameland en de direct betrokkenen.
De organisatie van de Ameland Adventurerun heeft nauw contact en regelmatig overleg met de gemeente over de invulling van de run op 18 december.

De algemene informatie met actuele coronamaatregelen is te lezen op de website van de rijksoverheid:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/kort-overzicht-coronamaatregelen

Sportieve groet,

Organisatie Ameland Adventurerun
Sporteiland

 

Velp december 8, 2021

The Ameland Adventurerun can continue!

We heard from the municipality of Ameland this morning that the Ameland Adventurerun 2021 will be licensed on December 18th.

Read the message from the municipality via: https://www.ameland.nl/ameland-actueel/nieuws_42176/item/doorgang-evenementen_57433.html
We are grateful for the transparent procedure and the clear considerations that were made when making the decision.
We are looking forward to being able to offer a great sports experience to the participants who will be on Ameland on December 18. We wish everyone a lot of fun and success running on the challenging course through the beautiful nature of the Wadden Island
During the week, we will inform the participants about the precise details of the Adventurerun 2021 and the program before, during and after the run.

Velp December 3, 2021

After submitting our plans on Sunday 28 November to the municipality of Ameland following the announced corona measures of 26 November, we had hoped to get a decision this week about the passage of the Ameland Adventurerun on December 18. Last week we had contact with the municipality several times and this week had counted on a substantive assessment of our plan. Unfortunately, we received the announcement this afternoon that the Mayor needs more time to make a good decision. We will be informed on Wednesday 8 December whether the Adventurerun can continue with the announced plans as shown in the message of 30 November.

Despite this ongoing uncertainty, we continue with the preparations. Given all the efforts we have already made and the fact that events are allowed, we hope for a positive decision from the mayor of Ameland.

-With regard to cancellations, we use the general terms and conditions as shown on the website.
-All participants will be informed as soon as possible after the decision on Wednesday 8 December.
-Registration is closed. Late registration is no longer possible.

Velp November 30, 2021

Our starting point is that, where possible, we want to offer people a great sports experience on Sporteiland Ameland. Running outside in nature and enjoying a challenging course is the aim of continuing the preparations for the Ameland Adventurerun on December 18. We have to take into account the current corona measures and therefore submitted a plan to the municipality / security region last weekend.

We are now waiting for approval of this plan, briefly summarizing the most important points below

o Adapted location of the start and finish of the Kidsrun, 5 km, 10 km and 21 km.
o Participants aged 13 and older must be in possession of a corona ticket.
o The public and supporters are not allowed at the start and finish.
o At locations on Ameland to be specified, a wristband can be picked up by participants on Friday 17 and Saturday 18 December on presentation of the start numbers after showing via CoronaCheck. This gives access to the start and finish location
o The government offers everyone the opportunity to use one of the following corona proofs:
1. a vaccination certificate; or
2. a proof of recovery; or
3. a negative test result through pre-access testing.

o The start times will be adjusted and a start group (approximately 200 participants) has been made based on the expected end time. This ensures a good spread of people before, during and after the run.
o Start time and start group is indicated on a sticker on the start number.
o Limited access to the Sports Hall due to the 1.5 meter distance rule.

All detailed information will be shared asap after approval by the Municipality of Ameland.

Velp 28 November 2021

We hope to be able to provide a new update on 30 November following the last press moment on the corona measures on 26 November. Events are allowed until 5:00 PM. We are investigating the consequences of the current measures for the organization and execution of the run. We need internal and external (municipal) consultation before we can announce anything further. So we will continue with the preparations and, for example, start packing all participation packages tomorrow.

Velp November 25, 2021

Registration is temporarily closed. We are waiting for the messages from the central government of 26 November about any new measures and the consequences with regard to the passage of the Ameland Adventurerun. Registration will be possible again from Monday 29 November.

November 24, 2021

In consultation with the municipality, the following adjustments are currently necessary for possible passage of the Adventurerun:

Participants must be in possession of a corona ticket
Start and Finish outside the village and free from the public (no entry)
No festivities eg celebrations in the village that ensure that people come together.

Velp November 22, 2021

From 13 November, a corona ticket is required for a so-called open event or a transfer event. This also applies to the Ameland Adventurerun. We will shortly communicate how this admission ticket will be checked prior to the Adventurerun if this measure continues to apply.

The protocols and corona rules below provide direction for the organization and implementation of the Ameland Adventurerun:

Corona rules for events
Responsible sports protocol NOCNSF (PDF)
Responsible athletic sport protocol (PDF)

Velp November 12, 2021

New corona measures will apply from 13 November. (Sports) Events are allowed. We will consult with the municipality of Ameland as soon as possible about the influence of the measures on the organization and implementation of the Ameland Adventurerun on December 18. As soon as this is clear, we will communicate the consequences of the measures for all concerned.

General information with current corona measures can be found on the website of the central government:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronareglement/kort-overzicht-coronaspreis

Velp November 10, 2021

On November 2, the government decided to announce new measures to bring the COVID-19 pandemic in the Netherlands under control. These measures currently have no direct influence on the passage of (sports) events in general and the Ameland Adventurerun on December 18 in particular. However, the current measures will affect the organisation, implementation and course of the event.
Like everyone else, we eagerly await the government press conference on Friday 12 November with the announcement of any new measures. As long as there is no ban on the organization of outdoor sports events, we will continue with all preparations for the 17th Ameland Adventurerun. We will possibly adjust the organization and implementation if measures require this and communicate this with the participants. It is not yet possible to say exactly what this will look like and what the consequences will be for participants and spectators and will become clear in the coming weeks in consultation with the municipality of Ameland and those directly involved.
The organization of the Ameland Adventurerun has close contact and regular consultation with the municipality about the details of the run on December 18.

General information with current corona measures can be found on the website of the central government:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronareglement/kort-overzicht-coronaspreis

Sporty greetings,

Organization Ameland Adventurerun
Sporteiland